Általános Adatvédelmi Tájékoztató - www.maxvert.hu

Gyors, pontos, minőségi munka, jó áron!
MENÜ
 Gyors, pontos, minőségi munka,                    jó áron!
       Gyors, pontos,
minőségi munka jó áron!
Gyors, pontos, minőségi munka, jó áron!

__________________________________________________
_______________________________
  ________________
_______________________________________________________
Tartalomhoz ugrás

Általános Adatvédelmi Tájékoztató

Különleges oldalak
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
MAXVERT Kft.

frissítés: 2021. március 18.
Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel.      
 
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító.
Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:
Az Adatkezelő adatai:
MAXVERT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2045 Törökbálint Határ u. 27
Adószáma: 11900416-2-13   EU:  HU11900416
Cégjegyzék száma: 13 09 083 120
www.maxvert.hu
 
Kapcsolattartók:  
Eisenkramer Károly Ügyvezető +36 30 944-5598   karoly.eisenkramer@maxvert.hu
Andrási László Ügyvezető         +36 70 618 0325   laszlo.andrasi@maxvert.hu
 
Adatfeldolgozás:
Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatkezelő végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
Az adatkezelő, döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat vagy töröl, amelyre már nincs szüksége. Egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok további tárolását írja elő.
 
Adatvédelmi tisztviselő:
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a MAXVERT Kft. 2045 Törökbálint Határ u. 27 címre, vagy elektronikusan az info@maxvert.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
 
Külföldi adattovábbítás:  Nem történik külföldre adattovábbítás.
II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:
Adatkezelési célok:
 
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a)   A kereskedelmi és Szolgáltatói tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait gyártási, értékesítési, mint jogi kötelezettség teljesítése és
     ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b)   lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c)   munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
d)   szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
e)   ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f)   vagyonvédelem, személyi biztonság;
g)   törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
 
Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges
 
Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a)  a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b)  kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c)    munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d)   szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e)   marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
      Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f)    on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
g)   biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.     
    Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.
 
Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
-       beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
-       beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
-       szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés  
-       tájékoztatjuk az érintettet
Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja
(pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén).
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleinket.
Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek.
Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)

Az adatkezelés időtartama:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
III.

Érintetti jogok:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
a)  hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b)  amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c)   törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d)  az adat kezelésének korlátozása;
e)  a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f)    személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g)  bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h)  tiltakozás a személyes adat használata ellen.       
IV.

Adatvédelmi incidens:
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését,
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól
számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
 
V.

Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Székhely:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
VI.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:
Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében a törvényben előírt cégünkre érvényes nyilvántartásokat vezeti.

Törökbálint 2021. 03 18

Eisenkramer Károly
Ügyvezető a MAXVERT Kft.Képviselőjeként
 
 Cím: 2045 Törökbálint Határ utca 27     Telefon:   +36 (30) 944-5598     +36 (70) 618-0325  
                                                      
e-mail:   info@maxvert.hu
Telefon:   +36 (30) 944-5598     +36 (70) 618-0325    e-mail: info@maxvert.hu
Cím: 2045 Törökbálint Határ utca 27     
Telefon:  +36 (30) 944-5598  +36 (70) 618-0325    
e-mail: info@maxvert.hu
Cím: 2045 Törökbálint Határ utca 27
Cím: 2045 Törökbálint Határ utca 27
    +36 (30) 944-5598  +36 (70) 618-0325
e-mail: info@maxvert.hu
Vissza a tartalomhoz